1  สัญญานักเรียนทุน Word
2  สัญญาลาศึกษาต่อ Word
3  สัญญาลาศึกษา ณ ต่างประเทศ Word
4 แบบสัญญาลาศึกษาในประเทศ pdflogo
5  หนังสือเวียน ก.พ. เรื่อง ระยะเวลาที่จะอนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ pdflogo
6  สัญญาอบรมวิสัญญี pdflogo