กลุ่มงานพัฒนารูปแบบและบริการ

1  PMQA เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 pdflogo
2  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ.2560-2564 pdflogo
3  คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข pdflogo
4  แบบขอรับความความช่วยเหลือมูลนิธิชมรม อสม.จังหวัดเพชรบูรณ์ pdflogo
5  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. Word
6  แผนปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  Word