1  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน pdflogo
   2  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ pdflogo
   3  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข pdflogo
   4  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข pdflogo
   5  แนวปฏิบัติและหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง pdflogo
   6  แนวทางการใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ pdflogo
   7  ตัวอย่าง แนวทางและรูปแบบเอกสารการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ธนารักษ์ สัญญาอนุญาตประกอบกิจการและการดำเนินการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ของคณะกรรมการสวัสดิการ กระทรวสาธารณสุข pdflogo
   8  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1418/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินการจัดสวัสดิการของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข pdflogo
   9  คำสั่งกรมธนารักษ์ และหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการในที่ราชพัสดุ pdflogo
  10 ตัวอย่าง แนวทางและรูปแบบเอกสารการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ธนารักษ์ สัญญาอนุญาตประกอบกิจการและการดำเนินการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ    โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก pdflogo