ลูกจ้างชั่วคราว

   1 รวมระเบียบเกี่ยวกับการเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว  pdflogo