Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$catslug in F:\xampp\htdocs\nitikarn\web\plugins\content\techline_socialshare\techline_socialshare.php on line 78

Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$introtext in F:\xampp\htdocs\nitikarn\web\plugins\content\techline_socialshare\techline_socialshare.php on line 260

คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ >>>> ดาวน์โหลดเอกสาร

 

qrcode

 

แบบสอบถาม

https://sl.moph.go.th/N7vH9Fdq

 

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
http://www.legal.moph.go.th/index.php?option=com_remository&Itemid=814&func=fileinfo&id=1240

 royal 1

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.28 น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข แก้วกัลยาสิกขาลัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ในห้วข้อ "รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชัน" เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนโรงพยาบาลและหน่วยงานคุณธรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนยกย่องเชิดชูคนดีศรีสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นแนวทางพัฒนาตนเอง องค์กร พัฒนาการมีส่วนร่วม ขยายเครือข่าย และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายจริยธรรมทุกภาคส่วน ในการนี้พระราชทานโล่รางวัล อาทิ รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข, รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข, รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น, รางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องเล่า และรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการอ่านเรื่องเล่า และการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม สังคมไทย เทิดไท้องค์ราชัน" และมีพระดำรัสความว่า "คุณธรรมจริยธรรม เป็นพื้นฐานแห่งความเจริญของบุคคล ทั้งในด้านสติปัญญา จิตใจ และความประพฤติปฏิบัติ บุคคลที่ได้รับการขัดเกลาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ ย่อมจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ กล่าวคือ มีความรู้คิด มีจิตใจประณีตสูงส่ง มีความประพฤติ ปฏิบัติดี สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายได้จัดการประชุมสัมมนานี้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ได้ปลูกฝังและเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมในตน ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข ผู้ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ"

ภายในงานจัดแสดงผลงานของเครือข่ายโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสามาด้วยใจบริการรับอรุณ เปิดให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง ตั้งแต่ 06.00 น. ทำให้ลดเวลาการรอรับบริการจาก 113 นาที ในปี 2560 เป็น 85 นาที ในปี 2562, โรงพยาบาลยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จัดทำโครงการ 365 วัน ปันน้ำใจเพื่อการกุศล สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ของบุคลากร โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่หยอดกระปุกทุกวัน ตามความสมัครใจ เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ยากไร้

ข่าวต้นทาง https://s.ch7.com/359572 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดบริการคลีนิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

SMC

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานนิติการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดการข้อร้องเรียนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาภายในหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

 

confer 1

เอกสารซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งที่กระทรวงสาธารณสุขถูกฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่มีมูลคดีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาผู้ป่วยของแพทย์หรือพยาบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร