กฎหมาย /ระเบียบ
   
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
 
     
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
 
     
กฎกระทรวง
กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐฯ
ดาวน์โหลด
 
  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด
 
  กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
 
  กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ
ดาวน์โหลด
 
  กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ 2560
ดาวน์โหลด
 
  กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
 
  กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
 
       
  ระเบียบ สนย.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
ยกเลิก
  ระเบียบ สนย.ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด
ยกเลิก
       
หนังสือเวียน
ตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
ปี 2560
ว. 220 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ
ดาวน์โหลด
 
  ว. 322 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
ดาวน์โหลด
 
     
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(ตัวอย่างแบบฟอร์ม ขอขอบคุณ คุณ ป.ชญาณเกียรติ)    
แบบฟอร์ม การดำเนินงานจัดหาพัสดุ (หน่วยงานโรงเรียน)
ดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ดาวน์โหลด
 
     
ไฟล์ความรู้
คลิป จากไฟล์ youtube  
 
ตอนที่ 1 บรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
 
  ตอนที่ 2 บรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
 
  (ที่มา : กองพัสดุ กรมชลประทาน)
 
   
 
  เอกสารบรรยาย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
 
       
  ไฟล์บรรยายความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
 
  บรรยายโดย อัมพวรรณ พุกดำ วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง    
   
 
  บรรยาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น 3 กองฝึกอบรม กรมทางหลวง
   
  ไฟล์ความรู้ ตอนที่ 1
ดาวน์โหลด
 
  ไฟล์ความรู้ ตอนที่ 2
ดาวน์โหลด
 
  ไฟล์ความรู้ ตอนที่ 3
ดาวน์โหลด
 
  ไฟล์ความรู้ ตอนที่ 4
ดาวน์โหลด
 
  ไฟล์ความรู้ ตอนที่ 5
ดาวน์โหลด
 
  ไฟล์ความรู้ ตอนที่ 6
ดาวน์โหลด
 
       
คู่มือที่เกี่ยวข้อง
     
  สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด
 
  คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
ดาวน์โหลด
 
  คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
 
  คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ดาวน์โหลด
 
       
แหล่งที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม ::: เวบไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รวบรวมโดย : ชมรมนิติกรสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ติดต่อ : email : ppmatian@gmail.com