การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

                           


  สรุปสาระสำคัญและแนวทางการปฏิบัติการจัดสวัสดิการ ดาวน์โหลด
  ไฟล์นำเสนอในการประชุม คปสจ. ดาวน์โหลด

เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
 
1. ระเบียบ สนย.ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 2547 ดาวน์โหลด
2. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป.สธ. 2548 ดาวน์โหลด
3. ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป.สธ. (ฉบับที่ 2) 2553 ดาวน์โหลด
4. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป.สธ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ ดาวน์โหลด
5. หนังสือ สป.สธ. ที่ สธ 0201.043.1/ว 1590 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด
6. หนังสือ สป.สธ ที่ สธ 0202.3.8/ว 2644 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
7. พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ดาวน์โหลด
8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 2552 ดาวน์โหลด
9. คำอธิบาย ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด
10. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ ดาวน์โหลด
11. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บำรุง รักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ดาวน์โหลด
12. คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 720/2559 ดาวน์โหลด
13. คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 723/2559 ดาวน์โหลด
14. คำสั่ง สป.สธ.เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน 923/2553 ดาวน์โหลด
 
กลับหน้าหลัก