ศูนย์บริหารข้อมูล COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค PUI
316 (ราย)

ผู้ป่วยยืนยัน 3 (ราย)

รอผลตรวจยืนยัน 0 (ราย)

ไม่พบเชื้อ 313 (ราย)

ค้นหา COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยง (Sentinel Surveillan)
1363 (ราย)

พบเชื้อ 0 (ราย)

ไม่พบเชื้อ 1363 (ราย)

รอผลตรวจ 0 (ราย)

เฝ้าระวังคนไทยกลับจาก 5 จังหวัดเสี่ยง
445 (ราย)

เฝ้าระวังครบ 14 วัน 445 (ราย)

กำลังติดตาม 0 (ราย)

เฝ้าระวังคนไทยและต่างชาติ เข้า-ออก ต่างๆ ในจังหวัด
37379 (ราย)

เฝ้าระวังครบ 14 วัน 37379 (ราย)

----------------

เฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัด
5687 (ราย)

เฝ้าระวัง 5687 (ราย)

---------------

ติดตามแยกรายอำเภอ
ยอดสะสม
เฝ้าระวังคนไทยและต่างชาติ เข้า-ออก ต่างประเทศ กทม. และจังหวัดต่างๆ แยกรายอำเภอ
สถานะการเฝ้าระวังรายวัน